top of page

השיטה

שרטוט השיטה.jpg

השיטה לניהול ובניית שותפויות היא הצעה לדרך ניהול שותפויות.

התהליך אותו מתווה השיטה הוא למעשה התהליך השלם לייזום שותפות, עיגון וביסוס שלה וניהולה השוטף, עד שלבי הסיום.


אנחנו ממליצים לעבוד עם השיטה לפי הסדר, ולפי הכללים הבאים:

  • התהליך עובד לפי שלבים לוגיים

  • כל שלב מגיע בהקשר מסוים שהכי נכון לו

  • שיטה נעה בשני ממדים - ניהול הפרויקט וניהול היחסים

  • תמיד אפשר לחזור לאחור בשלבים, ולפעמים אף מומלץ לעשות זאת.

  • גם אם עברת שלב אבל יש צורך לחזור ולתקן או לעשות מחדש, ברוב המקרים השלבים יהיו ברי תיקון.

  • אפשר לבצע את עקרונות השיטה גם בלי עזרה מבחוץ, אבל לפעמים סיוע חיצוני יהיה נחוץ.

  • השיטה ניתנת ליישום על שותפויות קטנות וגדולות, חד מגזריות ורב מגזריות, ובלבד שסוג השותפות אופיין כראוי.

bottom of page